Kalata e Portit te Sarandes

Me poshte jane te paraqitura ligjet dhe urdheresat per mire-funksionimin dhe organizimin e punes ne Portin Detar :
  • Ligji 7638 date 19.11.1992 “Per Shoqeri tregtare” i ndryshuar
  • VKM Nr 465 date 6.10.199 “Rregullore bashkeveprimi me organet qe operojne ne port”
  • Ligji 9228 date 29.4.2004 “Per Kontabilitetin”
  • Ligji 7971 date 26.07.2006 “Per prokurim Publik” me ndryshimet perkatese
  • Urdheri nr 4227 date 08.09.2003 i MPPTT ” Per tarifat e sherbimeve qe u kryen anijeve qe prekin portet detare”
  • Udhezimi i MPPTT Nr 10, date 23.06.2008 ” Per kriteret dhe procedurat e leshimit e pezullimit te lejeve
  • Vendimi i Keshillit Mbikqyres nr 17 date 15.12. 2011 PER TARIFAT E SHERBIMIT NE PORTIN DETAR SARANDE
  • Statuti Sh.a ” Porti Detar ” Sarande
PORTI I SARANDES ESHTE CERTIFIKUAR ME DOKUMENTIN:

“DEKLARATA E PAJTUSHMERISE TE ZONAVE TE PORTIT”

STATEMENT OF COMPLIANCE OF A PORT FACILITY

Statement Number: 03

Date of Issue: 04/01/2010