Kalata e Portit te Sarandes

TARIFAT E SHERBIMEVE

 

REPUBLIKA E SHQIPERISE

KESHILLI MBIKQYRES I SH.A ” PORTI DETAR ” SARANDE

Sarande
VENDIM NR 17 DATE 15.12.2011

Keshilli Mbikqyres i Sh.A “Porti Detar ” Sarande, ne mbledhjen e tij

Vendosi:

 

1. Te miratoje tarifat e perpunimit dhe te sherbimit ne Sha Porti Detar Sarande
qe do te hyjne ne fuqi me date 01.01.2012

Kliko ketu per te pare Tarifat