A - PERPUNIMI I ANIJEVE TE MALLRAVE

Operacionet tregetare ne port realizohen

- Ne perpunimin e mallrave prej ores 8.oo deri 22.oo
- Perpunohen anije me zhytje deri 6 m thellesi.
- Perpunimi I mallrave behet ne portin nr 2 limion me elektrovinxh ganz 3.5 t

B - NE PERPUNIMIN E TRAGETEVE

Porti Detar Sarande perpunon tragete ne baze te kontratave vjetore te lidhura me kompani dhe Agjencit Tregetare spedicionere
Sot ne Portin e Sarandes perpunohen dy tragete te linjes, Shoqeria Finikas dhe Shoqeria Greke Petraqis Shiping Company
MIRATUAR NGA MPPTT PER VITIN 2010

per periudhen o1.01.2010 deri 31.03.2010 dhe per periudhen 01.11.2010 deri me 31.12.2010 orari i nisjes trageteve nga porti sarandes do te jete

 


 
 

REPUBLIKA E SHQIPERISE

KESHILLI MBIKQYRES I SH.A " PORTI DETAR " SARANDE

Sarande
VENDIM NR 17 DATE 15.12.2011

Keshilli Mbikqyres i Sh.A "Porti Detar " Sarande, ne mbledhjen e tij

Vendosi:

1. Te miratoje tarifat e perpunimit dhe te sherbimit ne Sha Porti Detar Sarande
qe do te hyjne ne fuqi me date 01.01./2012

   
 
Administrata   Kalata Perpunimit