SHA PORTI DETAR SARANDE BEN KORDINIMIN E AKTIVITETEVE TREGETARE,BRENDA TERRITORIT TE PORTIT,NDERTIMIN MENAXHIMIN RUAJTJEN E OBJEKTEVE BRENDA PORTIT, NGARKIM SHKARKIMIN , IMBARKIMIN DHE DISBARKIMIN E PASAGJEREVE


PERPUNIMI I MALLRAVE BEHET NE PORTIN E LIMIONIT .
PERPUNIMI I MALLRAVE BEHET ME ELEKTROVINXH GANZ 5 T
KALATA E PERPUNIMIT TE MALLRAVE KA NJE GJATESI 75 ML ZHYTJE ; 6 M THELLESI SI DHE 2000 M2 SHESHE PERPUNIMI
Zyrat dhe kalataKalata


Sha Porti Detar Sarande ka nje Master Plan te zhvillimit te infrastruktures.
Me fondet buxhetore dhe te vet shoqerise Porti Sarandes ka ndertuar nje infrastruktur bashkohor te projektuara nga Instituti Studimeve Transportit Tirane .

TERMINALI I PASAGJEREVE
PASSANGER TERMINAL
SHESHE PERPUNIMI 15000 M2
PROCESSING SQUARES 15000 M2
OBJEKTI ZYRAVE TE ADMINISTRATES
TARGET/ ADMINISTRATION OFFICES
OBJEKTI KAPITENERIA E PORTIT
TARGET/ HARBOUR MASTER
OBJEKTI DOGANA
TARGET/ CUSTOM
KALATA E PERPUNIMIT TE TRAGETEVE
FERRIES ELABORATION DOCKNE KETE PORT KA FILLUAR NDERTIMI I KALATES SE TRAGETEVE ME PARAMETRA BASHKOHORE ME GJATESI 180 ML , ZHYTJE DERI 9 M THELLESI,E CILA PERFUNDON NE MUAJIN NENTOR 2012.


Pamje te Qyetit te Sarandes dhe Poritit Detar

PERPUNIMI I MALLRAVE BEHET NE PORTIN E LIMIONIT .

PERPUNIMI I MALLRAVE BEHET ME ELEKTROVINXH GANZ 5 T

KA NJE KALATE PER PERPUNIMIN E TRAGETEVE ME GJATESI 60 ML ME ZHYTJE 3.5 ML THELLESI